Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Επένδυση στις δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού για τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων επιχειρήσεων

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Η ταχύτερη υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών στον δημόσιο τομέα έχει πραγματοποιηθεί αρχικά από τον Σεπτέμβριο του 2020, όταν και ρυθμίστηκαν θέματα ψηφιακής διακυβέρνησης στον δημόσιο τομέα. Με τον νόμο 4727, έχουν επικαιροποιηθεί πάνω από 120 διατάξεις από διάσπαρτα νομοθετήματα τουλάχιστον 15 ετών, και έχουν προστεθεί διατάξεις με στόχο μια νέα θεσμική και νομοθετική βάση, η οποία θα διευκολύνει πολίτες, επιχειρήσεις και δημόσιους υπαλλήλους ως προς την αναζήτηση σχετικών διατάξεων. Τα νέα τεχνολογικά μέσα που προβλέπονται, µειώνουν τις απαιτήσεις αυτοπρόσωπης παρουσίας για τη διεκπεραίωση µιας υπόθεσης και ελαχιστοποιούν τον απαραίτητο χρόνο για την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών. Επίσης, η άμεση ηλεκτρονική επικοινωνία µεταξύ των χειριστών µιας διοικητικής διαδικασίας µειώνει επίσης τον απαιτούμενο χρόνο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, απελευθερώνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο πόρους για τη δημόσια διοίκηση.

Σύμφωνα με το Δελτίο Παρατηρητηρίου Μεταρρυθμίσεων του ΚΕΠΕ (Φεβρουάριος 2023), τα βασικότερα ψηφιακά συστήματα που υλοποιούν την αλληλεπίδραση του κοινού με τις παρεχόμενες ψηφιακές υπηρεσίες, μεταξύ άλλων, είναι:
η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη παροχής δημόσιων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις gov.gr ( ενσωμάτωση 501 προϋπαρχουσών ψηφιακών υπηρεσιών), το Κέντρο Ταυτοποίησης μέσω του οποίου γίνεται η επιβεβαίωση της ταυτότητας των συναλλασσόμενων με ψηφιακά μέσα, το Κέντρο Ειδοποιήσεων, το οποίο αποτελεί το βασικό δίαυλο ενημέρωσης μέσω του οποίου οι πολίτες ενημερώνονται από τις υπηρεσίες και τους φορείς του κράτους για θέματα που τους αφορούν, και η διασύνδεση και διαλειτουργικότητα μεταξύ των βασικών ηλεκτρονικών μητρώων της δημόσιας διοίκησης (π.χ. Φορολογικό Μητρώο, Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), Μητρώο Πολιτών, Μητρώο Κοινωνικής Ασφάλισης, Εθνικό Κτηματολόγιο, κ.ά.).

Ακόμη, η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025 (Δεκέμβριος 2020), του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προβλέπει δις απαραίτητες διαδικασίες ανά φορέα του κράτους για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Επίσης, από την έναρξη και λειτουργία του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών 109 δράσεις βρίσκονται σε σε επιχειρησιακή λειτουργία και 43 σε εξέλιξη / υπό ανάπτυξη.

Συνεπώς η πρόταση αξιολογείται ως εν εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek