Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Επένδυση στην επέκταση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Με το άρθρο 6 του ν. 4864/2021 ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με βοηθητικά και συνοδά έργα εξωτερικής υποδομής που κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων, το οποίο και εμπλουτίζεται περαιτέρω, καθώς παρέχεται η δυνατότητα ταχείας αδειοδότησης, με την προϋπόθεση ότι η κύρια επένδυση έχει λάβει το ίδιο κίνητρο. Επιπροσθέτως, ορίζεται ότι η υποβαλλόμενη αίτηση κατατίθεται πλέον στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων.

Ως συνοδά έργα, νοούνται έργα µόνιµου χαρακτήρα για την υποστήριξη της στρατηγικής επένδυσης, όπως τα απαιτούμενα έργα για τη σύνδεση µε τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, φυσικού αερίου, ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και οι οδοί προσπέλασης και οι κόμβοι σύνδεσης των περιοχών εγκατάστασης των έργων µε το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο και µε το βασικό οδικό δίκτυο της περιφέρειας.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση που προβλέπεται και έχει εκδοθεί, το ποσό της επιχορήγησης για τα επενδυτικά σχέδια της παρούσας απόφασης καλύπτεται από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στον
οποίο εγγράφεται η δαπάνη των 43.000.000 ευρώ και προέρχεται κατά προτεραιότητα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότη-τας, το Ε.Σ.Π.Α. 2021 – 2027, λοιπούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και εν συνεχεία από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτιμάται ότι:

i. Για το τρέχον έτος (2022) δεν θα προκύψει απώλεια φορολογικών εσόδων και θα προκύψει δαπάνη ύψους 7.000.000 ευρώ σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.
ii. Για το επόμενο έτος (2023) θα προκύψει απώλεια φορολογικών εσόδων ύψους 4.000.000 ευρώ και δαπάνη ύψους 10.000.000 ευρώ σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.
iii. Για τα επόμενα τρία έτη (2024, 2025, 2026) η απώλεια φορολογικών εσόδων δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 18.000.000 ευρώ και η δαπάνη που θα προκύψει σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων δεν θα υπερβαίνει το ποσό 26.000.000 ευρώ.

Τα ως άνω εκτιμώμενα ποσά συναρτώνται από το βαθμό υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων για τα οποία θα εκδοθεί εντός του τρέχοντος έτους (2022) η απόφαση χορήγησης κινήτρων του άρθρου 16 του ν. 4864/2021.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη, καθώς αναμένεται η ολοκλήρωση της επέκτασης δικτύων ύδρευσης βάσει του παραπάνω θεσμικού πλαισίου και ενίσχυσης.

Πηγές

elGreek