Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Επένδυση στην αναβάθμιση εγκαταστάσεων των κεντρικών αγορών της Αθήνας και Θεσσαλονίκης

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 του ν. 4849 του 2021 ορίζεται η υποχρέωση αδειούχων πωλητών υπαίθριου εμπορίου να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αρμόδια φορολογική αρχή. Εξαιρούνται οι πωλητές που δραστηριοποιούνται στις
αγορές χειροτεχνών-καλλιτεχνών μέχρι τρεις (3) μήνες ανά έτος και οι παραγωγοί πωλητές που δραστηριοποιούνται στο στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο και υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 41 του ν. 2859/2000 (Α’ 248), περί Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

Ακόμη, καθορίζεται ότι οι νέες άδειες με τις αντίστοιχες θέσεις δραστηριοποίησης, καθώς και οι άδειες πλανόδιας δραστηριοποίησης, όπως επίσης και οι θέσεις και τα δικαιώματα πλανόδιας δραστηριοποίησης σε αδειούχους χορηγούνται κατόπιν έκδοσης προκήρυξης από τον αρμόδιο φορέα ή το φορέα λειτουργίας αντίστοιχα. Περαιτέρω, καθορίζονται το περιεχόμενο των προκηρύξεων κατ’ ελάχιστον, ανά μορφή άσκησης υπαίθριου εμπορίου, η υποχρέωση καταχώρισης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) της απόφασης ίδρυσης, του κανονισμού και του τοπογραφικού διαγράμματος ως προϋπόθεση προκήρυξης αδειών και θέσεων σε οργανωμένες υπαίθριες αγορές. Κατά της απόφασης για τα αποτελέσματα της προκήρυξης που αφορούν τόσο στη χορήγηση αδειών με τις αντίστοιχες θέσεις και αδειών πλανόδιου εμπορίου, όσο και στη χορήγηση νέων θέσεων και δικαιωμάτων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο, οι έχοντες έννομο συμφέρον μπορούν να καταθέσουν ένσταση εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων.

Προβλέπεται, πως Ειδικά για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής ή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης η οικεία Περιφέρεια εκδίδει προκήρυξη για τη χορήγηση αδειών και την παραχώρηση θέσεων ραστηριοποίησης σε λαϊκές αγορές, µεριµνώντας ώστε να είναι δυνατή η δραστηριοποίηση των κατόχων άδειας επαγγελματιών πωλητών σε υπαίθριες οργανωμένες αγορές για έξι (6) ημέρες κάθε εβδομάδα εντός είτε της ίδιας Περιφέρειας είτε της Μητροπολιτικής Ενότητας αντίστοιχα. Η αξιολογούμενη ρύθμιση καθορίζει τους ειδικούς όρους για την προκήρυξη των αδειών και των αντίστοιχων δραστηριοποιήσεων (θέσεων και πλανόδιων)και τα στοιχεία, για κάθε κατηγορία πωλητών, ανά μορφή άσκησης υπαίθριου εμπορίου.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek