Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Επένδυση για την διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων και έργα πολιτικής προστασίας

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Με τις διατάξεις του ν. 4819 του 2021 θεσπίζεται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την διαχείριση των αποβλήτων, την εναλλακτική διαχείριση και τη
ρύθμιση των συναφών ζητημάτων, ο εκσυγχρονισμός αλλά και η προσαρμογή στις απαιτήσεις της κυκλικής οικονομίας. Μεταξύ άλλων, με τις προωθούμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται η πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, η μείωση των αρνητικών συνεπειών της παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων, η αύξηση της ανακύκλωσης, ο περιορισμός του συνολικού αντικτύπου της χρήσης των πόρων και η βελτίωση της αποδοτικότητάς τους με στόχο τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία. Επιπροσθέτως, με τα Μέρη Ε’ έως και Η’ ρυθμίζονται κρίσιμα ειδικότερα περιβαλλοντικά ζητήματα.
Ειδικότερα: Με το Μέρος Α’ ορίζεται το αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου σχεδίου νόμου.
Με το Μέρος Β’ ενσωματώνεται στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία (ΕΕ) 2018/851 της 30ης Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα (L 150). Με το Μέρος Γ’ ενσωματώνονται στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2018/852 της 30ης Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (L 150), όπου προβλέπονται μέτρα διαχείρισης επαναχρησιμοποίησης, ανάκτησης και ανακύκλωσης των πλαστικών. Με το Μέρος Δ’ ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ). Με το Μέρος Ε’ ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την μείωση των επιπτώσεων από τα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης.
Με το Μέρος ΣΤ’ ρυθμίζονται ζητήματα που άπτονται της προστασίας του δασικού περιβάλλοντος, της περιβαλλοντικής αδειοδότησης καθώς και θέματα που αφορούν στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.). Με το Μέρος Ζ’ ρυθμίζονται θέματα σχετικά με παρατάσεις πολεοδομικών προθεσμιών, λόγω των εκτάκτων συνθηκών που προέκυψαν από την πανδημία του κορωνοϊού COVID- 19, καθώς και ειδικότερα πολεοδομικά ζητήματα. Με το Μέρος Η’ ρυθμίζονται θέματα που αφορούν γενικότερα στην αγορά ενέργειας.

Ωστόσο, δεν υπάρχει πρόβλεψη για τα αντίστοιχα έργα πολιτικής προστασίας που προτείνονται.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek