Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Κατάργηση συμπληρωματικού φόρου για ιδιώτες ιδιοκτήτες ακινήτων

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Από τον Μάρτιο του 2022 με τον ν. 4916 και συγκεκριμένα τα άρθρα 40-49, καταργείται ο συμπληρωματικός φόρος φυσικών προσώπων,
αλλάζει ο υπολογισμός του κυρίου φόρου φυσικών προσώπων και επέρχονται
τροποποιήσεις στον ΕΝ.Φ.Ι.Α., προκειμένου να αντιμετωπιστούν στρεβλώσεις και να
καταστεί ο φόρος πιο δίκαιος, ορθολογικός και αναλογικός.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

elGreek