Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Εξελισσόμενο πρόγραμμα σπουδών πληροφορικής με βάση την τεχνολογία, που να αποτελεί κεντρικό μέρος του προγράμματος σπουδών

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Πληροφορικής των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Λύκειο, Το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Πληροφορικής των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Λυκείου ορίζεται ως εξής:

Α. ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η Πληροφορική ως αντικείμενο γενικής παιδείας

Στη σημερινή εποχή, οι ψηφιακές τεχνολογίες συνεχίζουν να αναπτύσσονται με εκθετικούς ρυθμούς, ενώ ενσωματώνονται, όλο και περισσότερο, στη ζωή των ανθρώπων διαπερνώντας κάθε πτυχή της κοινωνικής πραγματικότητας. Οι δυναμικές ψηφιακές αλλαγές οφείλονται στην αυξανόμενη ένταση της παρουσίας καινοτόμων υπολογιστικών τεχνολογιών, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, η ανάλυση μεγάλων δεδομένων, η κβαντική υπολογιστική, η βιοτεχνολογία, η νανοτεχνολογία κ.ά., οι οποίες διαμορφώνουν ένα ριζικά διαφορετικό κοινωνικό, εργασιακό, εκπαιδευτικό και πολιτισμικό περιβάλλον.

Ανταποκρινόμενο στις προκλήσεις της εποχής της Ψηφιακής Καινοτομίας, το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ), φιλοδοξεί να διαμορφώσει ένα σύγχρονο μάθημα Πληροφορικής, υψηλής ποιότητας, προκειμένου οι μαθητές/-τριες που ολοκληρώνουν το Λύκειο να αναπτύξουν στέρεα και ολοκληρωμένη αντίληψη των αρχών και των πρακτικών της επιστήμης των υπολογιστών. Ενσωματώνει τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και υιοθετεί παιδαγωγικά θεμελιωμένες προσεγγίσεις για την εκπαίδευση του 21ου αιώνα, εστιάζοντας σε τέσσερις άξονες:

-ανάπτυξη ικανοτήτων υπολογιστικής σκέψης, διερεύνησης και επίλυσης προβλημάτων με υπολογιστικά εργαλεία.

-σύνδεση υπολογιστικών και ψηφιακών ικανοτήτων με τις δεξιότητες του 21ου αιώνα (κριτική ικανότητα, επικοινωνία ιδεών, συνεργασία, δημιουργικότητα, επίλυση προβλημάτων, καινοτομία, αυτορρύθμιση της μάθησης).

-υιοθέτηση των ψηφιακών τεχνολογιών ως εργαλείο και περιβάλλον μάθησης.

ανάπτυξη της ψηφιακής κουλτούρας και πολιτειότητας των μαθητών/-τριών.

Κεντρικός στόχος του Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής Λυκείου είναι να προετοιμάσει αποτελεσματικά τη νέα γενιά Ελλήνων πολιτών προκειμένου α) να κατανοήσουν τις αρχές, τις πρακτικές, την αξία και την επίδραση της Πληροφορικής στον σύγχρονο κόσμο, β) να οικοδομήσουν ένα ισχυρό υπόβαθρο που να επιτρέπει τη συνεχή ανάπτυξη των υπολογιστικών ικανοτήτων τους και γ) να συμμετέχουν ενεργά στην παγκόσμια κοινωνία της ψηφιακής γνώσης και καινοτομίας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και στην πρόοδο της χώρας μας.

Στο πλαίσιο αυτό, το Νέο ΠΣ Πληροφορικής θέτει ένα σημαντικό ορόσημο: Μέχρι το 2030 όλοι/-ες οι μαθητές/-τριες που θα ολοκληρώνουν το Λύκειο να έχουν αναπτύξει τις ικανότητες υπολογιστικής σκέψης, την ψηφιακή κουλτούρα και τις υπολογιστικές πρακτικές που είναι απαραίτητες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της Ψηφιακής Εποχής.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek