Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Εξέταση προγράμματος κινητροδότησης το οποίο θα επιδοτεί την ηλεκτροκίνηση και την αγορά νεότερων Ι.Χ. οχημάτων χαμηλότερων εκπομπών. Επέκταση προγράμματος επιδότησης οχημάτων μηδενικών ρύπων (ηλεκτρικά Ι.Χ.) και σε οχήματα χαμηλότερων εκπομπών, τα οποία έχουν χαμηλότερο κόστος κτήσης από τα ηλεκτρικά.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Με το άρθρο 141 του ν. 4819 του 2021 επιδιώκεται η διαχείριση νέων δράσεων/προγραμμάτων από τούς αρμόδιους Φορείς Διαχείρισης, ήτοι το Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης, που κατέχει ειδική τεχνογνωσία, με στόχο την ορθή και έγκαιρη υλοποίησή τους. Παράλληλα, διευκολύνεται η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ να επιτελέσει το έργο της ως αρμόδιος φορέας διαχείρισης υφιστάμενων δράσεων.

Στο άρθρο ορίζεται πως με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού δύνανται να προκηρύσσονται δράσεις για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και των Η/Ο μέσω οικονομικών κινήτρων για την αγορά ή μίσθωση κάθε τύπου αμιγώς Η/Ο ή υβριδικών Η/Ο εξωτερικής φόρτισης με εκπομπές ρύπων έως 50γρ CO-,/χλμ., καθώς και για την προμήθεια και εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο. Με την ανωτέρω απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη λήψη των οικονομικών κινήτρων, οι δικαιούχοι, η διάρκεια και οι διαδικασίες αίτησης, ένταξης, υλοποίησης και ολοκλήρωσης των δράσεων αυτών, ο φορέας και η πηγή χρηματοδότησης, ο υπεύθυνος φορέας υλοποίησης της δράσης καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή τους. Με ίδια απόφαση δύναται να καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λήψη οικονομικού κινήτρου με σκοπό:
α) την αντικατάσταση οχημάτων με καινούργια αμιγώς Η/Ο ή με υβριδικά Η/Ο εξωτερικής φόρτισης με εκπομπές ρύπων έως 50 γρ CO2/χλμ., β) την αντικατάσταση των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης Οχημάτων (Ε.Δ.Χ.) – ΤΑΞΙ με καινούργια αμιγώς ηλεκτροκίνητα Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ ή με υβριδικά Η/Ο Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ εξωτερικής φόρτισης με εκπομπές ρύπων έως 50γρ CO2/χλμ., γ) την αντικατάσταση οχημάτων μικτού βάρους έως 3,5 τόνων με καινούργια αμιγώς Η/Ο ή υβριδικά Η/Ο εξωτερικής φόρτισης με εκπομπές ρύπων έως 50γρίΘ2/ χλμ. μικτού βάρους έως 3,5 τόνων, δ) την απόσυρση των παλαιών αυτών οχημάτων από την κυκλοφορία κατά τις περ. Α` και β` της παρ. 5 του άρθρου 89 του ν. 4070/2012 (A` 82) και της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 4530/2018 (Α` 59) και την παράδοσή τους σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ή σε σημεία συλλογής κατά την έννοια του άρθρου 2 του π.δ. 116/2004 (Α` 81). Ειδικά για τα Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ και τα οχήματα μικτού βάρους έως 3,5 τόνων δεν τίθεται ηλικιακό όριο απόσυρσης. Αυτά δεν αποχαρακτηρίζονται ούτε αντικαθίστανται από οχήματα με άλλη πηγή ενέργειας και ίδιες ή μικρότερες εκπομπές ρύπων από 50γρ CO2/ χλμ. πριν από την παρέλευση επτά (7) τουλάχιστον ετών από το έτος θέσης τους σε κυκλοφορία, χωρίς να συνυπολογίζεται το έτος αυτό

Βάσει του παραπάνω θεσμικού πλαισίου, έχει εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση ΥΑ ΥΠΕ//2021, σκοπός της οποίας είναι ο καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την ενίσχυση της αγοράς αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος (Η/Ο)
συμπεριλαμβανομένων των δικύκλων, τρικύκλων και ποδηλάτων, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 7 της παρούσης, με δυνατότητα απόσυρσης (ή αντικατάστασης) παλαιού οχήματος, καθώς και της αγοράς και εγκατάστασης «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο, τόσο για οικιακή χρήση, όσο και για χρήση από επιχειρήσεις. H δράση θα έχει ως ωφελούμενους / τελικούς αποδέκτες τους μόνιμους κατοίκους και τις επιχειρήσεις που διατηρούν έδρα ή/και υποκατάστημα στη νήσο Αστυπάλαια της περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη, καθώς δεν καλύπτεται όλο το εύρος των δυνατών δράσεων.

Πηγές

elGreek