Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Ενισχυμένα οικονομικά κίνητρα για συμμετοχή σε συνεργατικά σχήματα (επιχειρηματικές ομάδες παραγωγών και συνεταιρισμοί). Αυξημένη καθετοποίηση της αγροτικής παραγωγής (ανάπτυξη μεταποιητικής δραστηριότητας από αγροτικούς συνεταιρισμούς και ενίσχυση προγραμμάτων συμβολαιακής γεωργίας).

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Με το άρθρο 7 του ν. 4935/2022 καθορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την απαλλαγή της νέας εταιρείας από τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει από την υπεραξία μεταβίβασης στοιχείων του ενεργητικού της.

Σε περίπτωση µετασχηµατισµού επιχείρησης κατά την έννοια του άρθρου 1, το εισόδημά που προκύπτει από την υπεραξία µεταβίβασης στοιχείων παγίου ενεργητικού της νέας εταιρείας σε τρίτο, απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας, δηλαδή, το άθροισμά του κύκλου εργασιών των τελευταίων εγκεκριμένων και δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων ή, κατά περίπτωση, των τελευταίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, των µετασχηµατιζόµενων επιχειρήσεων, αναιρουμένων των µεταξύ τους συναλλαγών, είναι ίσος ή µεγαλύτερος από το ποσό των τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (375.000) ευρώ,
β) η µεταβίβαση των στοιχείων παγίου ενεργητικού της νέας εταιρείας σε τρίτο αφορά σε στοιχεία, που µεταφέρθηκαν από τις µετασχηµατιζόµενες επιχειρήσεις, και πραγματοποιείται εντός πενταετίας από την ημερομηνία, κατά περίπτωση, ολοκλήρωσης του µετασχηµατισµού εταιρειών κατά τον ν. 4601/2019 (Α΄ 44) ή την πραγματοποίηση της εισφοράς ατομικής επιχείρησης σε οποιασδήποτε µορφής εταιρεία κατά τις διατάξεις που διέπουν τον οικείο τύπο νέας εταιρείας, και
γ) η συνολική αξία των στοιχείων παγίου ενεργητικού της νέας εταιρείας, που µμεταβιβάζονται, όπως αυτή προκύπτει κατόπιν αποτίμησης σύμφωνα µε την ισχύουσα νομοθεσία, είναι ίση ή µικρότερη από το είκοσι τοις εκατό (20%) του µέσου κύκλου εργασιών των µετασχηµατιζόµενων επιχειρήσεων της τελευταίας τριετίας.

Ακόμη, στόχο τους έργου Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα της Δράσης Οικονομικός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, είναι η καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, η εφαρμογή της συμβολαιακής γεωργίας, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την αξιοποίηση της έρευνας, της σύγχρονης τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων, η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, η βιώσιμη ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων και η δημιουργία του κατάλληλου υπόβαθρου για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και στην τυποποίηση και εμπορία αυτών, ιδανικά σε συνθήκες που τονίζουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα.

Τέλος με το άρθρο 15 του νόμου 4935/2022 προβλέπεται η απαλλαγή από τον φόρο εισοδήµατος στην περίπτωση συνεργασίας φυσικών προσώπων, κατά κύριο επάγγελµα αγροτών. Πιο συγκεκριμένα, σε φυσικά πρόσωπα, κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, παρέχεται το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήµατος επί των πραγµατοποιούµενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν από την άσκηση ατοµικής αγροτικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας, µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία, κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) είναι αγρότες µέλη νοµικών προσώπων και ενώσεων προσώπων εγγεγραµµένων στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισµών και άλλων συλλογικών φορέων και προµηθεύουν το νοµικό πρόσωπο ή τη νοµική οντότητα µε ποσότητες προϊόντων ίσες µε το εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας όµοιων ή παρεµφερών προϊόντων παραγωγής τους, ή
β) είναι αγρότες που έχουν συνάψει σύµβαση µε συγκεκριµένη επιχείρηση – αγοραστή, µε αντικείµενο τη συµβολαιακή γεωργία, µε την οποία δεσµεύονται για την εισφορά ποσοτήτων προϊόντων ίσων µε εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας όµοιων ή παρεµφερών προϊόντων της παραγωγής τους.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

elGreek