Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Εναρμόνιση θεσμικού πλαισίου με βασικές αρχές της κυκλικής οικονομίας

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Στόχος των ρυθμίσεων του ν. 4819/2021 των Μερών Α’ έως και Ε’ είναι η θέσπιση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την διαχείριση των αποβλήτων, την εναλλακτική διαχείριση και τη ρύθμιση των συναφών ζητημάτων, ο εκσυγχρονισμός αλλά και η προσαρμογή στις απαιτήσεις της κυκλικής οικονομίας. Μεταξύ άλλων, με τις προωθούμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται η πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, η μείωση των αρνητικών συνεπειών της παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων, η αύξηση της ανακύκλωσης, ο περιορισμός του συνολικού αντικτύπου της χρήσης των πόρων και η βελτίωση της αποδοτικότητάς τους με στόχο τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek