Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Ενίσχυση χρηματοπιστωτικής εποπτείας κεφαλαιαγορών. Διατήρηση παρούσας δομής υπό την οποία οι αρμοδιότητες που σχετίζονται με τις κεφαλαιαγορές βρίσκονται υπό την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) και αυτές που σχετίζονται με τις τράπεζες βρίσκονται υπό την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) και τον Single Supervisory Mechanism, αλλα η ΕΚ να ενισχυθεί σε πόρους και θεσμική ανεξαρτησία. Εναλλακτικά, αλλαγή παρούσας δομής ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις προς το δίπολο φερεγγυότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και προστασία επενδυτών (σύστημα twin peaks)

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Με τις διατάξεις του ν. 4916/2022 προβλέπονται στοχευμένες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και την ενίσχυση της διαφάνειας και της ασφάλειας δικαίου της τομεακής νομοθεσίας που αφορά στη διάρθρωση και στη λειτουργία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, συμβάλλοντας στη βελτίωση της εποπτείας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και αποσκοπώντας στην προσέλκυση νέων κεφαλαίων σε αυτή. Στ ο μέρος Α’ του νομοσχεδίου πραγματοποιείται στο πλαίσιο της βελτίωσης της οργάνωσης και της λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό του ρυθμιστικού και εποπτικού της πλαισίου για την αποτελεσματικότερη εποπτεία της κεφαλαιαγοράς.

Ωστόσο, δεν εισάγεται ο προτεινόμενος καταμερισμός εποπτείας μεταξύ ΕΚ και ΤτΕ.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek