Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Ενίσχυση κινήτρων για συρρίκνωση της παραοικονομίας μέσω επιβράβευσης και στοχευμένης χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με τον ν. 4758 του 2020 τα μέτρα για την περιστολή του λαθρεμπορίου εκσυγχρονίστηκαν. Οι αρμοδιότητες για τον έλεγχο του λαθρεμπορίου που κατανέμονται σε περισσότερες των μία αρχών (ΣΔΟΕ, ΚΕΔΑΚ) συντονίστηκαν κάτω από την εποπτεία ενός μόνο σώματος. Εισάγονται επίσης νέα ηλεκτρονικά συστήματα για την παρακολούθηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, την ταυτοποίηση και τον έλεγχο των ΕΦΚ (καύσιμα, αλκοολούχα, καπνικά).

Ακόμη, με το άρθρο 74 του ν. 4914/2022 δίνονται οι εξουσιοδοτήσεις για τις κανονιστικές πράξεις που ορίζουν ενιαίο και συνεκτικό πλαίσιο δραστηριοτήτων ώστε η αγορά των προϊόντων να εποπτεύονται µε κοινό και ενιαίο τρόπο και να µην εναπόκειται κάθε φορά στην ειδική νομοθεσία ή την πρακτική της κάθε ελεγκτικής αρχής (π.χ. χρήση φύλλων ελέγχου, σχεδιασμός ελέγχων µε κριτήρια κινδύνου).

Ωστόσο, οι αναφερόμενες κανονιστικές πράξεις (που έχουν προθεσμία έκδοσης έως τις 31.12.2023) δεν έχουν ακόμη εκδοθεί.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη, λόγω της μη έκδοσης των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων που ρυθμίζουν σε λεπτομέρεια τις σχετικές ενέργειες

Πηγές

elGreek