Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Ενίσχυση ενεργειακής αποδοτικότητας μέσω κινήτρων για το κτηριακό απόθεμα στον οικιακό και τριτογενή τομέα και μέσα από την υποδειγματική δράση του δημόσιου τομέα για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτηρίων

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Με τις διατάξεις του ν. 4843/2021 στο Β’ Μέρος ενσωματώνονται οι τροποποιήσεις που επέφεραν η Οδηγία 2018/2002/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου2018 «σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση» (L 328), ο Κανονισμός 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα…» (L 328) και ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ηςΜαρτίου2019«για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» (L 137), στον ν.4342/2015 (Α’ 143), ενώ επέρχονται και οι απαιτούμενες σ’ αυτόν επιμέρους τροποποιήσεις. Στο Γ’ Μέρος, προβλέπονται συμπληρωματικές με το πνεύμα της Οδηγίας 2018/2002/ΕΕ, τροποποιήσεις στον ν. 4122/2013 (Α’ 42) περί ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, σχετικά με τα προγράμματα χρηματοδότησης κινήτρων ενεργειακής απόδοσης, τη διάρκεια ισχύος των ΠΕΑ, καθώς και το ποσοστό ελέγχου επί των ΠΕΑ κατά τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης ή αγοράς κτιρίων από το Δημόσιο, σε συμμόρφωση με το άρθρο 7 του παρόντος.

Τα Μέρη Β’ και Γ’ ρυθμίζουν τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και ως εκ τούτου αφορούν ιδίως στους δρώντες στην ενεργειακή αγορά, αλλά και το σύνολο των πολιτών. Στους πολίτες παρέχονται τα απαραίτητα κίνητρα και η δυνατότητα συμμετοχής στην εθνική προσπάθεια για τη γενικότερη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, μέσω της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης υποδομών δημόσιου και ιδιωτικού συμφέροντος. Παράλληλα, προωθείται η ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία του ελληνικού δημόσιου τομέα, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας από τους δημόσιους φορείς και, συνεπώς, τη μείωση των λειτουργικών δαπανών τους.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek