Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Ενίσχυση Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού σε υλικούς και ανθρώπινους πόρους και εξειδικευμένους επιστημονικούς συμβούλους.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Με τις διατάξεις του ν. 4753 του 2020 (άρθρο 17) προβλέπεται η μείωση του χρόνου κατά τον οποίο η Επιτροπή Ανταγωνισμού υποχρεούται να κινεί τη διαδικασία αξιολόγησης της λειτουργίας της, βάσει «κεντρικών δεικτών αποδοτικότητας» (Key Performance Indicators – KPIs), από τέσσερα (4) σε τρία (3) χρόνια. Η εν λόγω διαδικασία αξιολόγησης διενεργείται από μία ομάδα ειδικών εμπειρογνωμόνων αναγνωρισμένου κύρους και ανεξαρτησίας ανεξάρτητων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Οι δείκτες αυτοί αντιπροσωπεύουν όλες τις πιθανές θετικές συνέπειες του έργου της Επιτροπής, στους πολίτες/καταναλωτές, στις επιχειρήσεις και στην εθνική οικονομία (από πλευράς οικονομικής αποτελεσματικότητας και καινοτομίας). Συνιστούν δε γνώμονα για τη βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών και την υιοθέτηση μοντέλων διοίκησης και διαχείρισης των υποθέσεων που μεγιστοποιούν την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της Επιτροπής.

Ακόμη, με τις διατάξεις του ν. 4886/2022 προβλέπονται παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Συγκεκριμένα με το άρθρο 17 τροποποιείται το αρ. 21 του ν. 3959/2011 για την οργάνωση και το προσωπικό της Επιτροπής Ανταγωνισμού, προκειμένου να ενσωματωθεί το άρθρο 5 Οδηγίας (Ε.Ε.) 1/2019, ως προς την εξασφάλιση επαρκών και εξειδικευμένων ανθρώπινων πόρων για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων της. Επικαιροποιούνται οι διατάξεις και εξασφαλίζονται πλήρως ομαλή λειτουργία και ανεξαρτησία της, εισάγεται ρύθμιση για απασχόληση Ε.Α. έως (2) εμμίσθων δικηγόρων ειδικευμένων στο δίκαιο του ανταγωνισμού / διοικητικού δικαίου / δίκαιο συμβάσεων.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη καθώς προτείνονται περισσότερη ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό.

Πηγές

elGreek