Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Εκσυγχρονισμός υποδομών, διεύρυνση πρόσβασης των επισκεπτών σε πολιτιστικούς χώρους και αύξηση μεριδίου των πολιτών που ενδιαφέρεται για πολιτιστικές δραστηριότητες εντός και εκτός συνόρων

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Με τις διατάξεις του ν. 4761/2020 αντιμετωπίζεται το ζήτημα της αναποτελεσματικής οργάνωσης και λειτουργίας του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ), το οποίο είναι Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το μέρος Α του σχεδίου νόμου αφορά στον επανακαθορισμό και στην επικαιροποίηση των σκοπών του Τ.Α.Π., καθώς και στη ριζική αναδιοργάνωση και τον πλήρη εκσυγχρονισμό της δομής, οργάνωσης και λειτουργίας του. Αυτό συμβαίνει καθώς οι σκοποί του και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας του διέπονται από απαρχαιωμένο θεσμικό πλαίσιο, γεγονός που αποτελεί τροχοπέδη για τη δραστηριοποίησή του, στο σύγχρονο νομικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον. Ωστόσο, αν και η αναδιοργάνωσή του είναι εκτεταμένη, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται περί σύστασης νέου φορέα. Προς επίρρωση αυτής της διαπίστωσης, λειτουργεί και το γεγονός ότι διατηρείται ακριβώς η ίδια νομική και διοικητική μορφή (Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το ΥΠ.ΠΟ.Α.). Η μετονομασία του φορέα έχει συμβολικό και ουσιαστικό χαρακτήρα, δεν σηματοδοτεί την κατάργηση του Τ.Α.Π. και την αντικατάστασή του από έναν νέο φορέα, αλλά την μετάβαση του Τ.Α.Π. σε μια νέα εποχή λειτουργίας, με νέα ονομασία που προσιδιάζει περισσότερο στις νέες αναπτυξιακές δραστηριότητες που αναλαμβάνει. Στο πλαίσιο αυτό, σαφώς αποτελεί σημείο ενδιαφέροντος η εξασφάλιση της συνέχειας και της ιστορικότητας του φορέα, τόσο για λόγους συμβολισμού, όσο και ουσίας.

Με το άρθρο 2 καθορίζονται οι σκοποί της λειτουργίας του Ο.Δ.Α.Π. που συνίστανται στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους επισκέπτες των αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων και μουσείων, στην αύξηση των πόρων που προέρχονται από τις επισκέψεις, την παροχή υπηρεσιών προς τους επισκέπτες αλλά και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, και στη διάθεση των πόρων για την ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς, τη λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μουσείων και των υπηρεσιών και φορέων που έχουν ως αρμοδιότητα την προστασία, ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και τη στήριξη συνεργειών μεταξύ των άνω υπηρεσιών και των φορέων της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας. Επίσης, αναφέρεται αναλυτικά πως διατίθενται οι εν λόγω πόροι για την επίτευξη των στόχων του οργανισμού.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη καθώς με το ρυθμιστικό πλαίσιο προβλέπεται η γενική αναβάθμιση των πολιτιστικών υποδομών, όχι όμως ειδικά στα πεδία που υποδεικνύει η πρόταση.

Πηγές

elGreek