Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Εισαγωγή κινήτρων και αντικινήτρων για την έγκαιρη ολοκλήρωση σπουδών (εισαγωγή τέλους επανεγγραφής για όσους παρατείνουν τις σπουδές τους πέρα από τον προβλεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσής τους).

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Με το άρθρο 34 του νόμου 4777 ορίστηκε ότι: “Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης σε ένα πρόγραµµα σπουδών πρώτου κύκλου µε ελάχιστη διάρκεια οκτώ (8) ακαδηµαϊκών εξαµήνων για την απονοµή του τίτλου
σπουδών, είναι ο χρόνος αυτός, προσαυξηµένος κατά τέσσερα (4) ακαδηµαϊκά εξάµηνα. Σε πρόγραµµα σπουδών των οποίων ο ελάχιστος χρόνος υπερβαίνει τα οκτώ ακαδηµαϊκά εξάµηνα, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης είναι ο ελάχιστος χρόνος σπουδών, προσαυξηµένος κατά έξι (6) ακαδηµαϊκά εξάµηνα. Μετά τη συµπλήρωση της ανώτατης διάρκειας φοίτησης, µε την επιφύλαξη των ρυθµίσεων των επόµενων παραγράφων, η κοσµητεία της σχολής εκδίδει πράξη διαγραφής.”

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

elGreek