Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Υποστήριξη συστημάτων από προσωπικό με ψηφιακές δεξιότητες

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Ο ν. 4842 του 2021 και ειδικά το Κεφάλαιο Α, αποσκοπεί στην ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας του συστήματος απονομής δικαιοσύνης στη χώρα μας. Ο σκοπός αυτός θα επιτευχθεί μέσω της εύρυθμης λειτουργίας της πολιτικής δίκης με την εφαρμογή και χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών.

Ακόμη, το ΠΔ 6 (15/01/2021), στο άρθρο 10, προβλέπει τη λειτουργία της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με στόχο την επιχειρησιακή εφαρμογή των πολιτικών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ηλεκτρονικής δικαιοσύνης(e-justice) με την υλοποίηση προγραμμάτων έργων και την εποπτεία των ομάδων διοίκησης έργου της περ. δ’ του άρθρου 1 του παρόντος, τη συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για την ανάλυση, σχεδιασμό, ανάπτυξη, υλοποίηση, τεχνική υποστήριξη και απρόσκοπτη λειτουργία συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη μηχανοργάνωση της ροής εργασιών των οργανικών ομάδων και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου, τον επανασχεδιασμό και την απλούστευση διοικητικών διαδικασιών μέσω αξιοποίησης των ΤΠΕ και την παροχή ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς της δημόσιας διοίκησης.

Ωστόσο, οι διατάξεις του νομοσχεδίου δεν προβλέπουν την επιτάχυνση της ψηφιοποίησης, ούτε την καθολική χρήση των νέων σχετικών συστημάτων.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek