Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Διευκόλυνση προώθησης ελληνικών προϊόντων από Οργανισμούς Προώθησης Εξαγωγών μέσω διαφήμισης και συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις και μέσω δραστηριοτήτων του οργανισμού Enterprise Greece (Υπό το Υπουργείο εξωτερικών)

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4781/2021Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, η οποία έχει συσταθεί με το άρθρο 3 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123). Στην αποστολή της συμπεριλαμβάνονται η ευθύνη για την εκπόνηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας και τον συντονισμό των δράσεων των υπουργείων και των κρατικών και ιδιωτικών φορέων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας, ο συντονισμός όλων των δράσεων για την υλοποίηση της αρχιτεκτονικής της διεθνούς εικόνας της χώρας (national brand), καθώς και η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η υλοποίηση της ανάπτυξης της διαχείρισης της ελληνικής ονομασίας προϊόντων και υπηρεσιών (εθνικό σήμα και εικόνα – branding) στο εξωτερικό, με την εκπόνηση και υλοποίηση σχεδίου εφαρμογής και διάχυσης στη Δημόσια Διοίκηση και στον δημόσιο τομέα και με την επιφύλαξη του άρθρου 75 του ν. 4761/2020 (Α’ 248),

Ο συντονισμός των υπηρεσιών των υπουργείων σε θέματα σχεδιασμού και εφαρμογής δράσεων εξωστρέφειας, διεθνούς επικοινωνίας και προβολής των ιδίων και των εποπτευόμενων φορέων τους, ώστε να διασφαλίζονται η εναρμόνιση με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας, η συμβολή στη διαμόρφωση της κυβερνητικής πολιτικής για την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας, η εποπτεία, ο συντονισμός και η παρακολούθηση της υλοποίησης των επιχειρησιακών σχεδίων για το εξωτερικό εμπόριο και τις επενδύσεις στο εξωτερικό, που καταρτίζουν οι εποπτευόμενοι φορείς, ο συντονισμός των υπηρεσιών των υπουργείων και φορέων σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, εφαρμογής, αναθεώρησης και επικαιροποίησης δράσεων εξωστρέφειας, η παρακολούθηση, μελέτη και εισήγηση για την επίλυση κάθε ζητήματος που αναφέρεται στις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας και η εν γένει προώθηση, ενίσχυση και προάσπιση των ελληνικών οικονομικών και εμπορικών συμφερόντων στο εξωτερικό.

2. Η Γενική Γραμματεία συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου για την έγκριση των Σχεδίων και Προγραμμάτων δράσης και καταρτίζει μηνιαίες αναφορές προς τις Υπηρεσίες αρμοδιότητάς της, προς τους προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων και προς την Υπηρεσία Συντονισμού για τον βαθμό υλοποίησης του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου και του Σχεδίου Δράσης.

Επίσης, έχει καταρτιστεί το σχετικό Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας 2022.

Συνεπώς η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη, καθώς προβλέπεται ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων αλλά δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί το κατά πόσον αντιμετωπίζονται οι δυσκολίες των μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε νέα προϊόντα.

Πηγές

elGreek