Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Διευκόλυνση για την επιλογή τηλεργασίας μέσω θέσπισης νομοθεσίας

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Με τις διατάξεις του ν. 4807 θεσπίστηκε το πλαίσιο οργάνωσης και αποτελεσματικής εφαρμογής της τηλεργασίας στον δημόσιο τομέα, τόσο σε κανονικές όσο και σε έκτακτες συνθήκες, μέσω της αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Αντικείμενο του νόμου είναι ο προσδιορισμός της έννοιας και των βασικών αρχών της τηλεργασίας, ο καθορισμός του χρονικού πλαισίου και του τόπου παροχής της, καθώς και της διαδικασίας υποβολής του αιτήματος για τηλεργασία εκ μέρους των υπαλλήλων και της έκδοσης της σχετικής απόφασης και του περιεχομένου της.

Οι κατάλληλα ρυθμισμένες ευέλικτες μορφές εργασίας, η τηλεργασία και οι θέσεις εργασίας που δεν συνεπάγονται παρουσία σε συγκεκριμένη τοποθεσία μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση των θέσεων εργασίας, να υποστηρίξουν καλύτερη ισορροπία μεταξύ
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και να συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών CO2 που σχετίζονται με την καθημερινή μετακίνηση. Η προσαρμογή του δημοσίου από πλευράς τόσο δομών όσο και διαδικασιών στη νέα μορφή οργάνωσης της εργασίας, καθώς και η γενικότερη προβληματική για την ενσωμάτωση ενός ή περισσοτέρων τηλεργαζόμενων σε μια ομάδα, θα συμβάλλουν καταλυτικά στην εν γένει προσπάθεια ενίσχυσης της διοίκησης της αλλαγής (Change Management) στη Δημόσια Διοίκηση.

Με το σχέδιο νόμου θεσμοθετείται η τηλεργασία ως μορφή παροχής εργασίας στο Δημόσιο τόσο υπό κανονικές όσο και υπό έκτακτες συνθήκες, όπως
αυτή που διέρχεται η παγκόσμια κοινότητα λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Το αξιολογούμενο σχέδιο νόμου, τόσο σε κανονικές όσο και σε έκτακτες συνθήκες, εξασφαλίζει τον σεβασμό για το ωράριο εργασίας, την άδεια, τον συνδυασμό επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και το δικαίωμα στην αποσύνδεση.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

elGreek