Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Διεξοδική ανάλυση επιπτώσεων που νέες υποδομές μεταφορών, όπως η Αρχή Υποδομών και Έργων και η εθνική Επιτροπή Υποδομών, μπορούν να έχουν στην οικονομία (μέσω υπόδειγμα οικονομικής γεωγραφίας). Προσδιορισμός το πώς νέες υποδομές μεταφορών ή η βελτίωση των υπαρχόντων, μπορούν να ενισχύσουν την οικονομική δραστηριότητα, το επίπεδο των εξαγωγών, και τη σύγκλιση μεταξύ των εισοδημάτων σε διαφορετικές περιοχές της χώρας.

ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Σκοπός και χρονοδιάγραμμα Στρατηγικού Προγράμματος Σιδηροδρομικών Επενδύσεων, το Στρατηγικό Πρόγραμμα Σιδηροδρομικών Επενδύσεων της περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 40 του ν. 4974/2022, θα αποτυπώνει με σαφήνεια τις προτεραιότητες της χώρας για τη βελτίωση και ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου στη χώρα, ώστε να είναι εφικτός μεταξύ άλλων ο έγκαιρος και τεκμηριωμένος προγραμματισμός για τις ανάγκες συντήρησης του ενεργού δικτύου καθώς και την ανάπτυξή του. Το Στρατηγικό Πρόγραμμα Σιδηροδρομικών Επενδύσεων, θα διακρίνει τις επενδυτικές προτεραιότητες με
βάση τις παρακάτω κατηγορίες: 1. Έργα συντήρησης και επιδιορθώσεων. α. Έργα τακτικής συντήρησης, β. Έργα βαριάς συντήρησης. 2. Έργα αναβάθμισης και ανάταξης. 3. Νέα σιδηροδρομικά έργα. Με βάση την κατηγοριοποίηση αυτή θα περιλαμβάνει συγκεκριμένο κατάλογο έργων και τις ανάγκες χρηματοδότησης τους σε πολυετή βάση. Ως πηγές χρηματοδότησης των ανωτέρω έργων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μπορούν να είναι: – Η Κρατική Επιχορήγηση. – Τα Έσοδα από τέλη υποδομής. – Το Εθνικό Σκέλος Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. – Τα Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής). – Το Πρόγραμμα «Συνδέοντας την Ευρώπη» («Connecting Europe Facility»/«CEF»). – Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Plan). Το ακριβές χρονοδιάγραμμα και οι πόροι που θα χρηματοδοτήσουν κάθε ένα από τα έργα θα συγκεκριμενοποιηθούν στο Σχέδιο Δράσης, σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό του 2023 και τους επόμενους που θα ενσωματωθούν στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής στρατηγικής.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται πως βρίσκεται υπό εφαρμογή καθώς το Στρατηγικό Πρόγραμμα Σιδηροδρομικών Επενδύσεων προβλέπεται να εμπεριέχει τις σχετικές επιπτώσεις και αναλύσεις.

Πηγές

elGreek