Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Διαχείριση αποβλήτων

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4819 θεσπίζεται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την διαχείριση των αποβλήτων, την εναλλακτική διαχείριση και τη ρύθμιση των συναφών ζητημάτων, ο εκσυγχρονισμός αλλά και η προσαρμογή στις απαιτήσεις της κυκλικής οικονομίας. Μεταξύ άλλων, με τις προωθούμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται η πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, η μείωση των αρνητικών συνεπειών της παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων, η αύξηση της ανακύκλωσης, ο περιορισμός του συνολικού αντικτύπου της χρήσης των πόρων και η βελτίωση της αποδοτικότητάς τους με στόχο τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία. Επιπροσθέτως, με τα Μέρη Ε’ έως και Η’ ρυθμίζονται κρίσιμα ειδικότερα περιβαλλοντικά ζητήματα.

Ακόμη, εγκρίθηκε και πραγματοποιείται το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 2020-2030 του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όντας ένας στρατηγικός και πολιτικός σχεδιασμός της χώρας για τη διαχείριση των αποβλήτων της. Η σύνταξη Σχεδίων Διαχείρισης αποτελεί υποχρέωση των κρατών μελών της ΕΕ και απορρέει από το άρθρο 28 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα(L312). Το ΕΣΔΑ αφορά περίοδο δέκα (10) ετών και αξιολογείται κάθε πέντε (5) χρόνια και εφόσον απαιτείται αναθεωρείται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν.4685/2020 (Α’ 92).

elGreek