Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα κτηματολογίου υποστηρίζοντας ψηφιακά υπηρεσίες που σχετίζονται με ιδιοκτησία ακινήτων, μεταβιβάσεις, μισθώσεις, φορολογία, αδειοδότηση, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, περιβαλλοντικοί έλεγχοι, παροχή ανοιχτών δημόσιων δεδομένων.

ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του νόμου 4821 εισάγεται ένα χρήσιμο ψηφιακό εργαλείο, προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην
ελαχιστοποίηση του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διενέργειας εμπράγματων συμβολαιογραφικών δικαιοπραξιών επί ακινήτων και, εντεύθεν, στην αποφυγή της πρόσθετης ταλαιπωρίας των εμπλεκόμενων μερών, μέσω της αξιοποίησης των διαλειτουργικοτήτων μεταξύ των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων και μητρώων των φορέων του δημοσίου τομέα. Συγχρόνως, προς τον σκοπό ακόμη μεγαλύτερης διευκόλυνσης των ενδιαφερόμενων μερών, παρέχεται η δυνατότητα στον συμβολαιογράφο, ο οποίος εξουσιοδοτείται ειδικά προς τούτο μέσω της πλατφόρμας, να αιτείται την έκδοση, την εξαγωγή ή την άντληση εγγράφων ή πληροφοριών από τους ανωτέρω φορείς ή τη διόρθωση αυτών, και να αναρτά ο ίδιος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα έγγραφα, όπου αυτά δεν είναι δυνατόν
να εκδοθούν ή να εξαχθούν ηλεκτρονικά, υπέχοντας, παράλληλα, ευθύνη ως προς την ακρίβεια και την πληρότητα αυτών.

Με την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, οι υποψήφιοι αγοραστές και πωλητές δεν θα χρειάζεται να αναζητήσουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα 17 απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς αυτά θα συμπεριλαμβάνονται στον φάκελο που θα αποκτήσει κάθε ακίνητο.

Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος προβλέπεται ότι θα τεθεί σε λειτουργία το πρώτο εξάμηνο του 2023 και συνεπώς η πρόταση αξιολογείται ως υπό εφαρμογή.

elGreek