Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Διαλειτουργικότητα ως προεπιλογή (interoperability by default) με πρόβλεψη κατά τον σχεδιασμό δημόσιων υπηρεσιών για απρόσκοπτη λειτουργεία σε όλη την Ενιαία Αγορά, στη βάση ελεύθερης μετακίνησης δεδομένων και ψηφιακών υπηρεσιών στην ΕΕ

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι το πληροφοριακό σύστημα που αναπτύχθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, με στόχο τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης (ΦΕΚ 3990/Β/1-11-2019) .

Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) εξασφαλίζει ένα ενιαίο περιβάλλον (υποδομή) εγκατάστασης και χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών, μέσω του οποίου ανταλλάσσονται επιχειρησιακά δεδομένα μεταξύ των Φορέων του Δημοσίου.

Με την Υπουργική Απόφαση 38428 (2021) η προσκόμιση δικαιολογητικών, αντικαθίσταται, όπου αυτό είναι εφικτό, μέσω διασύνδεσης συστημένων και μέσω χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών (web services) του Κέντρου Διαλειτουργικότητας.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη, καθώς το εύρος της αρχής στο ελληνικό δημόσιο δεν έχει προσδιοριστεί και δεν έχει επεκταθεί στην ενιαία αγορά στο πλαίσιο ελεύθερης μετακίνησης δεδομένων και ψηφιακών υπηρεσιών στην ΕΕ.

Πηγές

elGreek