Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Δημόσια συμμετοχή στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων καινοτομίας και στην δημιουργία Έρευνας και Ανάπτυξης μεταξύ μεταποιητικών επιχειρήσεων και επιστημονικής κοινότητας

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Mε το άρθρο 47 του ν. 4712/2020 (Α’ 146) συστάθηκε στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων και εν συνεχεία τον Οκτώβριο του 2020 εγκαινιάσθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα ELEVATE GREECE (www.elevategreece.gov.gr). Πρόκειται για την “ηλεκτρονική πύλη” μέσω της οποίας πιστοποιείται ότι οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται «επίσημα» από την Πολιτεία ως νεοφυείς (startup). Στόχος της πολιτείας είναι να χαρτογραφήσει αξιόπιστα το οικοσύστημα, να το αναδείξει, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, και να το υποστηρίξει άμεσα, μέσω στοχευμένων κρατικών ενισχύσεων και έμμεσα, μέσω συνεργασιών με επίσημους υποστηρικτές (Official Partners). Σε συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ) ορίστηκαν τα κριτήρια αξιολόγησης των νεοφυών επιχειρήσεων και η ΓΓΕΚ ανέλαβε την αξιολογική διαδικασία. Μέχρι σήμερα έχουν εγγραφεί πάνω από 500 startups επιχειρήσεις, στις οποίες η Πολιτεία ήδη παρέχει ευεργετικά προνόμια μέσω προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και νομοθετικών ρυθμίσεων για φορολογικά κίνητρα σε επενδυτικούς αγγέλους και ευνοϊκό πλαίσιο για τα stock options. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις το Εθνικό Μητρώο νεοφυών Επιχειρήσεων εξελίσσεται σε μία μόνιμη, σύγχρονη και ευέλικτη δομή, μέσω της δημιουργίας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών επιχειρήσεων Α.Ε».

Η αποστολή της προτεινόμενης Ανώνυμης Εταιρείας αποτελεί η αποτελεσματική διασύνδεση και ο συντονισμός των μερών του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας, η σύνδεση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας με την παραγόμενη έρευνα και η βελτίωση των εθνικών επιδόσεων στους διεθνείς δείκτες καινοτομίας, μέσα από την καταγραφή, παρακολούθηση, προβολή, δικτύωση, κινητοποίηση, η δικτύωση με την επιχειρηματική κοινότητα και την ελληνική βιομηχανία και η ενδυνάμωση των ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων, καθώς και όλων των συστατικών μερών της «τετραπλής έλικας».

Σύμφωνα με το πρόγραμμα “Έξυπνη Μεταποίηση” του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων η συνολική Επιχορηγούμενη Δημόσια Δαπάνη της Δράσης, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 73.227.620 €. Tο 70% του προϋπολογισμού της δράσης θα διατεθεί αποκλειστικά στις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις, ενώ το 30% θα διατεθεί στις μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας πρόσκλησης.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη, καθώς η ενίσχυση με δημόσια χρηματοδότηση προβλέπεται, αλλά δεν εστιάζει στην ανάπτυξη Έρευνας και Ανάπτυξης μεταξύ μεταποιητικών επιχειρήσεων και επιστημονικής κοινότητας.

Πηγές

elGreek