Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Ευνοϊκότερη μεταχείριση επενδύσεων επιχειρήσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό και μείωση απαιτούμενου χρόνου φορολογικής απόσβεσης, ενδεικτικά με επιταχυνόμενες αποσβέσεις εντός 3ετίας

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Με τις διατάξεις του ν. 4941/2022 στο άρθρο 86 προβλέπεται πως οι δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονοµία, ενέργεια και ψηφιοποίηση εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, εξαιρουµένων όσων δραστηριοποιούνται στους τοµείς της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, κατά τον χρόνο της πραγµατοποίησής τους, προσαυξηµένες κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Η ρύθμιση ισχύει για τη δαπάνη απόσβεσης στοιχείων του ενεργητικού των µικροµεσαίων επιχειρήσεων που αποκτώνται µε σκοπό την ενίσχυση της πράσινης οικονοµίας, ενέργειας και ψηφιοποίησης, εφόσον η επιχείρηση δεν εφαρµόζει προσαυξηµένη έκπτωση της δαπάνης απόσβεσης σύµφωνα µε το άρθρο 24 και τις περ. δ΄ και ε΄ του άρθρου 22Β. Σε περίπτωση πώλησης του πάγιου στοιχείου για το οποίο εφαρµόστηκε το κίνητρο της προσαυξηµένης έκπτωσης της δαπάνης απόσβεσης, το κίνητρο αυτό παύει να παρέχεται, δίχως όµως να αίρεται η ήδη χορηγηθείσα προσαυξηµένη έκπτωση.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη, καθώς ισχύει μόνο για επενδύσεις σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιακό μετασχηματισμό.

Πηγές

elGreek