Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Δημιουργία ενιαίου ψηφιακού μητρώου εξασφαλίσεων. Ένταξη περισσότερων πληροφοριών στο ήδη υπάρχον μητρώο πιστώσεων (Τειρεσίας)

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Με τις διατάξεις του ν. 4972/2022 συστήνεται Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων (το «Μητρώο»), ως εθνικό σύστημα
αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το Μητρώο είναι πληροφοριακό σύστημα που θα τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος (η «Τράπεζα») και θα καταγράφει σε αναλυτική βάση το ιστορικό πληρωμών, τα είδη των παρεχομένων εξασφαλίσεων και κάθε άλλη πληροφορία που σχετίζεται με κάθε μορφής πίστωση προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα από πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα που έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα, καθώς και από τα υποκαταστήματα αλλοδαπών πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Η αρχιτεκτονική του υπόψη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Αρχής θα είναι σχεδιασμένη κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να διαλειτουργεί με ομοειδή συστήματα (πλατφόρμες, βάσεις δεδομένων, δίκτυα κ.λπ.), όπως αυτά άλλων οντοτήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με παρεμφερή αποστολή, τα οποία τηρούν και διαχειρίζονται συναφή δεδομένα, όπως αυτά της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., των πιστωτικών ιδρυμάτων, των εταιριών διαχείρισης πιστώσεων και δανείων, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek