Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

ΔΕΚΟ: Θέσπιση ενός ενιαίου πλαισίου παρακολούθησης και ελέγχου της απόδοσης με συγκεκριμένους βασικούς δείκτες απόδοσης (ΒΔΑ)

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4972/2022 αναπτύσσεται η «Πολιτική Κρατικής Ιδιοκτησίας Ανώνυμων Εταιρειών», στην οποία τίθενται ο απώτερος σκοπός της κρατικής ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων, οι λόγοι για τους οποίους το κράτος ιδρύει ή κατέχει µετοχές σε ανώνυμές εταιρείες, ο ρόλος του κράτους στη διακυβέρνηση των εταιρειών, καθώς και ο τρόπος µε τον οποίο το κράτος και οι δημόσιες υπηρεσίες εφαρμόζουν την πολιτική ιδιοκτησίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 μεταξύ της εταιρείας και του Δημοσίου, εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Οικονομικών και τον υπουργό που εποπτεύει την εταιρεία, συνάπτεται δήλωση ειδικών υποχρεώσεων, διάρκειας τριών (3) ετών. Στη δήλωση καθορίζονται οι σχέσεις και οι υποχρεώσεις της εταιρείας απέναντι στο κράτος, καθώς και οι στόχοι που η εταιρεία δεσμεύεται να επιτύχει στο πλαίσιο του εγκεκριμένου στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου και του ετήσιου προϋπολογισμού της. Η παρ. 3 ορίζει ότι οι δείκτες απόδοσης και οι στόχοι που περιγράφονται στη δήλωση ειδικών υποχρεώσεων αποτελούν τη βάση για τη διαμόρφωση του ατομικού συμβολαίου επίτευξης στόχων και της ετήσιας ειδικής ανταμοιβής (bonus).

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek