Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

ΔΕΚΟ: Δημιουργία επιτροπών ελέγχου με εξειδικευμένη γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. Ανάπτυξη διαδικασιών κανονιστικής συμμόρφωσης. Ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων. Ενίσχυση εταιρικής διακυβέρνησης.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Με τον ν. 4972/2022 ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου, σύμφωνα με τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, της διαφάνειας και λογοδοσίας, καθώς και τις κατευθυντήριες οδηγίες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.).

Στα Κεφάλαια Β΄ έως Ε΄ του νόμου, ρυθμίζονται τα θέματα της εταιρικής διακυβέρνησης των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου, της εποπτείας και του ελέγχου, επαναπροσδιορίζεται ο στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός τους, θεσπίζονται για πρώτη φορά διατάξεις για την Πολιτική Κρατικής Ιδιοκτησίας των Α.Ε., τη δήλωση Αποστολής και Ειδικών Υποχρεώσεων των Α.Ε. και τον εξορθολογισμό της συμμετοχής του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες. Ενισχύεται ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου, κατ’ εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου, βάσει των διεθνών ελεγκτικών προτύπων, ώστε να προαχθούν η διαφάνεια και η λογοδοσία στις Ανώνυμες Εταιρείες του Δημοσίου.

Στόχοι των ρυθμίσεων είναι η εισαγωγή ενιαίου θεσμικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης και του εν γένει
συστήματος κανόνων, αρχών, πρακτικών και διαδικασιών που διέπουν τη λειτουργία των ανωνύμων εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ε.Ε.ΣΥ.Π. ΑΕ.
και η ενίσχυση της διαφάνειας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ανωνύμων εταιρειών του Δημοσίου.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek