Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Βελτίωση διαχείρισης και προστασίας περιοχών Natura 2000 στο πλαίσιο της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για τα δάση

ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2023 του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας έως το τέλος του 2023 θα γίνει ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων των ΕΠΜ και των τριετών Σχεδίων Διαχείρισης (2021-2023) για το σύνολο των προστατευόμενων περιοχών. Με αυτόν τον τρόπο, το σύνολο των περιοχών του δικτύου Natura 2000 θα αποκτήσουν διαχειριστικά σχέδια, όπως προβλέπει και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα. Παράλληλα, προετοιμασία των σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων για το καθεστώς προστασίας του συνόλου των προστατευόμενων περιοχών, εντός του 2023.

Το ΥΠΕΝ έχει αναθέσει την εκπόνηση 23 ΕΠΜ και ΣΔ για τις 446 περιοχές του δικτύου Natura 2000 της χώρας, μοιρασμένων σε 11 ομάδες περιοχών. Το έργο προβλέπει την οριοθέτηση και θεσμοθέτηση διαβαθμισμένων ζωνών προστασίας των περιοχών Natura 2000 και αντίστοιχους όρους και περιορισμούς στις χρήσεις γης και στην άσκηση δραστηριοτήτων. Διαδικασία: κατάθεση μελέτης → διαβούλευση → έγκριση → σχέδιο ΠΔ από κοινού με ΣΔ.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται πως βρίσκεται υπό εφαρμογή.

elGreek