Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Αύξηση προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης μεταξύ πανεπιστημίων, δημόσιων ερευνητικών φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων και διευκόλυνση της διάχυσης γνώσης από τον πανεπιστημιακό στον επιχειρηματικό τομέα.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Με το μέρος Γ’ του νόμου … διαμορφώνεται το νομοθετικό πλαίσιο για τις «εταιρείες-τεχνοβλαστούς» (spin-offs) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ερευνητικών Κέντρων με στόχο την εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της γνώσης που παράγεται από μέλη Δ.Ε.Π. των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.).

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek