Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Αποτελεσματική συμπλήρωση των κοινοτικών πόρων με συγχρηματοδότηση από το εγχώριο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Στις διατάξεις του ν. 4635/2019 (άρθρο 120) προβλέπεται η θέσπιση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) με σκοπό την υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Το ΕΠΑ διευκολύνει τις συνέργειες των εθνικών πόρων με άλλες πηγές χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας).

Το ΕΠΑ για την προγραμματική περίοδο 2021-2025, εγκρίθηκε το 2020 και ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2021 με την σταδιακή ενεργοποίηση, έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, των επιμέρους Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης που το απαρτίζουν.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek