Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Αξιολόγηση καταρτιζόμενων αν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο πρόγραμμα και επιλογή αυτών που προβλέπεται να επιτύχουν. Παρακολούθηση ενισχυτικού προγράμματος (διοργανωμένο από την κυβέρνηση) για την βελτίωση ικανοτήτων καταρτιζόμενων που δεν έγιναν δεκτοί στο πρόγραμμα. Τοποθέτηση σε πρακτική άσκηση μετά την ολοκλήρωσή των προγραμμάτων ή να τους προσφέρεται επιλογή να εργαστούν σε εθελοντικό τομέα.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4921/2022 η αξιολόγηση των παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης γίνεται βάσει της επίδοσης του αξιολογούμενου παρόχου σε κάθε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, στο οποίο συμμετέχουν και είναι ανεξάρτητη από τους ελέγχους της παρ. 4 του άρθρου 36. Στα ορόσημα της αξιολόγησης περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:
α) το ποσοστό των άνεργων καταρτισθέντων που βρήκε εργασία εντός τριών (3), έξι (6) και δώδεκα (12) μηνών μετά τη λήξη της κατάρτισης ή, αν πρόκειται για εργαζομένους που καταρτίσθηκαν, το ποσοστό αυτών που διατήρησε την ιδιότητα του εργαζομένου στα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα,
β) η αξιολόγηση του παρόχου από τους καταρτισθέντες και, στην περίπτωση της κατάρτισης εργαζομένων, από τους εργοδότες,
γ) τα ποσοστά των καταρτισθέντων που ολοκλήρωσαν την κατάρτιση και πιστοποιήθηκαν.

Η αξιολόγηση της παρ. 1 καταλήγει σε βαθμολογία για την επίδοση του παρόχου στο πρόγραμμα επιδοτούμενης κατάρτισης, η οποία εκφράζεται σε αριθμητική κλίμακα, ως εξής:
(1) κακή,
(2) ανεπαρκής,
(3) ικανοποιητική,
(4) πολύ καλή,
(5) άριστη.
Οι βαθμοί 1-2 αντιστοιχούν σε αρνητική αξιολόγηση, οι βαθμοί 3-4 σε επαρκή θετική αξιολόγηση και ο βαθμός 5 σε άριστη θετική αξιολόγηση. Δεν μπορεί να βαθμολογηθεί με βαθμό 3 ή μεγαλύτερο η επίδοση παρόχου σε πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, πλην των περιπτώσεων ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, αν δεν συντρέχουν τουλάχιστον τρεις (3) από τις εξής πέντε (5) προϋποθέσεις:
α) τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των άνεργων καταρτισθέντων βρήκε εργασία εντός δώδεκα (12) μηνών,
β) τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατό (90%) των εργαζόμενων καταρτισθέντων διατήρησε την ιδιότητα του εργαζομένου για διάστημα δώδεκα (12) μηνών,
γ) το πρόγραμμα έχει αξιολογηθεί θετικά από τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των καταρτισθέντων,
δ) το πρόγραμμα έχει αξιολογηθεί θετικά από τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των εργοδοτών, όταν πρόκειται για πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων, και
ε) έχει πιστοποιηθεί τουλάχιστον το ογδόντα τοις εκατό (80%) των καταρτισθέντων που έχουν περαιώσει την παρακολούθηση του προγράμματος.

Ωστόσο, δεν προβλέπεται η παρακολούθηση ενισχυτικού προγράμματος (διοργανωμένο από την κυβέρνηση) για την βελτίωση ικανοτήτων καταρτιζόμενων που δεν έγιναν δεκτοί στο πρόγραμμα και τοποθέτηση σε πρακτική άσκηση μετά την ολοκλήρωσή των προγραμμάτων ή να τους προσφέρεται επιλογή να εργαστούν σε εθελοντικό τομέα.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek