Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Αξιολόγηση και ενσωμάτωση βραχυπρόθεσμων/μακροπρόθεσμων αναγκών της μεταποιητικής βιομηχανίας στον σχεδιασμό εκπαίδευσης και κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με τα ατποτελέσματα του έργου Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Ελληνικής Βιομηχανίας το έργο επικεντρώνεται στις προσκλήσεις και δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογική και επιχειρησιακή εργαλειοθήκη της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (Industry 4.0) για την μετασχηματισμό της Ελληνικής παραγωγικής και μεταποιητικής βάσης σύμφωνα με τις ανάγκες και απαιτήσεις του νέου παραγωγικού και επιχειρηματικού προτύπου
Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση των σχετικών δράσεων.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση των σχετικών δράσεων.

elGreek