Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας και όλων των φορέων υγείας

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Με το άρθρο 10 του ν. 4865/2021 ορίζονται τα ηλεκτρονικά μητρώα προμηθειών υγείας που δημιουργεί, συντηρεί και επικαιροποιεί η Ε.Κ.Α.Π.Υ.. Πρόκειται για τέσσερα (4) Μητρώα, τα οποία λειτουργούν σε αλληλεπίδραση και διασυνδεσιμότητα. Σκοπός των ηλεκτρονικών μητρώων είναι η συγκέντρωση και ο έλεγχος όλων των δεδομένων.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη καθώς δεν επεκτείνεται στο σύνολο των φορέων υγείας.

Πηγές

elGreek