Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου εκπαιδευτικών μονάδων αυτών των βαθμίδων στον σχεδιασμό επαγγελματικής εκπαίδευσης, κυρίως των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, και ενίσχυση του ρόλου των κοινωνικών εταιριών στον σχεδιασμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Στον νόμο 4763/2020 επιχειρείται μια συνολική αναδιάρθρωση και αναβάθμιση ενός κρίσιμου τομέα της εκπαίδευσης, με το σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης διαμορφώνεται στην κατεύθυνση να παράγει εξειδικευμένες και πιστοποιημένες επαγγελματικές δεξιότητες πολλαπλών επιπέδων και να ενισχύει το ανθρώπινο δυναμικό, για την αποτελεσματική ένταξή του στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, οι στόχοι για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση που αναφέρονται στην πρόταση βρίσκονται υπό εφαρμογή και αναφέρονται στο Στρατηγικό Σχέδιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπ. Παιδείας.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως υπό εφαρμογή.

elGreek