Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Αναγνώριση των βασικών πηγών υπολειμμάτων τροφίμων (μεταποιητικές επιχειρήσεις, λαϊκές αγορές, υπεραγορές, καταστήματα εστίασης, κλπ) και παροχή κινήτρων για την αναδιανομή τους σε ευπαθείς ομάδες.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Με το άρθρο 20 του ν. 4819/2021 θεσπίζονται ειδικές διατάξεις για τα απόβλητα τροφίμων σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις των περ. ζ) και η) της παρ. 1 του άρθρου 9 και της παρ. 2α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως ισχύουν, σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/851, ενώ προβλέπεται και ειδικό πρόγραμμα μέτρων πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων.

Ακόμη, το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 2020-2030 του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, περιλαμβάνονται δράσεις για την μείωση της απώλειας και την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων επεξεργάζεται υφιστάμενη διϋπουργική ομάδα εργασίας (ευθύνη ΥΠΑΑΤ) η οποία θα υποβάλει στον ΓΓ ΥΠΑΑΤ προτάσεις για βελτίωση της εθνικής νομοθεσίας. Η τρέχουσα ασαφής νομοθεσία σχετικά με την απόρριψη τροφίμων και την υγιεινή περιορίζει τις δυνατότητες για δωρεές τροφίμων και άλλους τρόπους
περιορισμού της σπατάλης τροφίμων. Πρέπει να αξιοποιηθούν, ενισχυθούν και βελτιωθούν θετικές ρυθμίσεις και πρωτοβουλίες αλληλεγγύης της τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινωνικών οργανώσεων και θεσμών στην Ελλάδα3. Συγκρότηση σε επίπεδο δήμου φορέα συλλογής και επαναδιανομής σε απόρους, τροφίμων που δεν έχουν καταναλωθεί σε super market, πριν λήξουν. Ήδη λειτουργεί σχετική Ευρωπαϊκή πλατφόρμα. Πρόταση για κίνητρα εγκατάστασης συστημάτων αναδιανομής τροφίμων με συμμετοχή της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, των καταστημάτων εστίασης και αναψυχής και των ξενοδοχειακών μονάδων, κατά αντιστοιχία με τη διευρυμένη ευθύνη παραγωγού.

Σχεδιάζονται φορολογικά κίνητρα όπως η άρση φορολογικών φραγμών στη δωρεά τροφίμων (ΦΠΑ), μείωση φορολογίας επί των υπηρεσιών επισκευής (όπως έγινε πρόσφατα στη Σουηδία), μεταφορά φόρων εργασίας σε φόρους πρώτων υλών (όπως έχει γίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο), οικονομικά κυκλικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις (φορολογικές ελαφρύνσεις, επιδοτήσεις, διευκόλυνση και μείωση κόστους αδειών) · κίνητρα για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που χρηματοδοτούν κυκλικά έργα (συμπεριλαμβανομένης της
βιομηχανικής συμβίωσης). Κοινοποίηση βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τόσο τις κυκλικές υπηρεσίες όσο και τα προϊόντα, καθιστώντας τα μέτρα πρόληψης των αποβλήτων τροφίμων πιο προσιτά στους πολίτες: Καθορισμός κατευθυντήριων γραμμών για τον τρόπο εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής τροφίμων που να αφορά το σύστημα τροφίμων σε μια πόλη και να περιλαμβάνει μέτρα μείωσης των απορριμμάτων τροφίμων ως μέρος αυτής της στρατηγικής. Ένα μέρος αυτής της εργασίας θα μπορούσε να
είναι η συμπερίληψη του κόστους επεξεργασίας των αποβλήτων τροφίμων, προκειμένου να απεικονιστούν καλύτερα τα οικονομικά κίνητρα για μέτρα πρόληψης των απορριμμάτων τροφίμων. Διερεύνηση της δυνατότητας να καταστούν πιο ορατές οι δαπάνες διαχείρισης απορριμμάτων τροφίμων στις τοπικές αρχές, απεικονίζοντας το οικονομικό κίνητρο για την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων. Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα κείμενα μπορούν να εφαρμόσουν μέτρα αποκομιδής τροφίμων σε δημόσιους φορείς όπως σχολεία, ξενοδοχειακές μονάδες, δημόσιες καντίνες, αλλά και στα νοικοκυριά και τους λιανοπωλητές. Διερεύνηση της δυνατότητας μιας κοινής εκπαιδευτικής επικοινωνίας με τους πολίτες σχετικά με τα μέτρα
πρόληψης των απορριμμάτων τροφίμων στα νοικοκυριά ιδιαίτερα με τα παιδιά –«πρεσβευτές» κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο με τον οποίο οι δήμοι μπορούν να αναπτύξουν τα δικά τους προγράμματα / σχέδια / στρατηγικές πρόληψης των αποβλήτων (σύνδεση με την Δράση 3.1)

Η πρόταση αξιολογείται πως μερικώς εφαρμοσμένη, καθώς αναμένεται να εφαρμοσθούν τα σχετικά μέτρα της Εθνικής Στρατηγικής.

elGreek