Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Αναγνώριση εκείνων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας που θα πληγούν περισσότερο από την κλιματική αλλαγή και ενίσχυσή τους μέσω ενημέρωσης και μέσω κινήτρων που θα διευκολύνουν επενδύσεις προστασίας από μέρος τους.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4936/2022 θεσπίζονται μέτρα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή έχουν ως στόχο την επίτευξη μίας κλιματικά ανθεκτικής κοινωνίας, πλήρως προσαρμοσμένης στις αναπόφευκτες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Τέλος, εισάγεται ένα αποτελεσματικό σύστημα διακυβέρνησης και συμμετοχής φορέων και πολιτών στην ανάληψη κλιματικής δράσης μέσα από υφιστάμενες δομές, ενώ ρυθμίζονται και επείγοντα περιβαλλοντικά ζητήματα.

Στόχος του νόμου είναι η σταδιακή μετάβαση της οικονομίας της χώρας στην κλιματική ουδετερότητα με τον πλέον περιβαλλοντικά βιώσιμο, κοινωνικά δίκαιο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο και η διασφάλιση σταθερού ρυθμιστικού πλαισίου, έτσι ώστε να υπάρχει η αναγκαία προβλεψιμότητα.

Με το άρθρο 7 θεσπίζονται τομεακοί προϋπολογισμοί άνθρακα πενταετούς διάρκειας στους ακόλουθους τομείς: α) παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, β) µεταφορές, γ) βιομηχανία, δ) κτίρια, ε) γεωργία και κτηνοτροφία, στ) απόβλητα, ζ) δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγή χρήσεων γης και δασοπονίας, σύμφωνα µε τον Κανονισμό 2018/841 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 «σχετικά µε τη συμπερίληψη των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης και δασοπονίας στο πλαίσιο των ρυθμίσεων για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030, καθώς και για την τροποποίηση του Κανονισμού (EE) αριθµ. 525/2013 και της απόφασης (EE) αριθµ. 529/2013/ΕΕ» (L 156). Οι τομεακοί προϋπολογισμοί άνθρακα συνοδεύονται από εφαρμοστικές ρυθμίσεις που εξειδικεύουν τα µέτρα, τους άξονες δράσεων και τις κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).

Οι τομεακοί προϋπολογισμοί, µετά την επεξεργασία των σχολίων της διαβούλευσης και τη γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή, υποβάλλονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς έγκριση στην Κυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Ουδετερότητα. Η εισήγηση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνοδεύεται από την έκθεση διαβούλευσης και τη γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή. Οι τομεακοί προϋπολογισμοί εγκρίνονται µε Πράξη της Κυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Ουδετερότητα, µετά από ενημέρωση της Βουλής από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό της Βουλής.

Η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ) περιλαμβάνει προσδιορισμό των τομέων προτεραιότητας που χρήζουν µέτρων προσαρμογής για την κλιματική αλλαγή, µε βάση την ανάλυση τρωτότητας της περ. β), διερεύνηση και καταγραφή των προτεινόμενων µέτρων και δράσεων για διάφορους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας και τη βιωσιμότητα του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος. Οι τομείς προτεραιότητας περιλαμβάνουν, κατ’ ελάχιστον, την υγεία, τον
τουρισμό, τη γεωργία και κτηνοτροφία, τη δασοπονία, την ενέργεια, την ασφάλιση, τις υποδομές και τις µεταφορές, το δομημένο περιβάλλον, την προστασία της βιοποικιλότητας, των οικοσυστημάτων, των υδάτινων πόρων και των παράκτιων ζωνών, καθώς και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς (άρθρο 5).

Με το άρθρο 10 προβλέπεται πως για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σύμφωνα µε το άρθρο 1 και την απορρόφηση του κόστους των επιπτώσεών της, δύνανται να λαμβάνονται και να εφαρμόζονται µέτρα και πολιτικές για:
τη δημιουργία πράσινων υποδομών και την αξιοποίηση λύσεων βασισμένων στη φύση, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, µε έμφαση στην προστασία και αποκατάσταση οικοσυστημάτων που συμβάλλουν στην προσαρμογή και ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, τον σχεδιασμό βιώσιμής αστικής ανάπτυξης που λαμβάνει υπόψη κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές στρατηγικές για τη βελτίωση της αστικής ανθεκτικότητας, την προώθηση της βιώσιμής γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας και παραγωγής τροφίμων, την προστασία ευπαθών οικοσυστημάτων, συµπεριλαµβανοµένων των ακτών και των µικρών νησιών.

Η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη, καθώς ενώ το νομοσχέδιο κινείται προς την κατεύθυνση της πρότασης, δεν εξειδικεύει τις διατάξεις σε συνάρτηση με τις προτάσεις.

Πηγές

elGreek