Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Αναβάθμιση ψηφιακών συστημάτων νοσοκομείων και μονάδων υγείας. Ανάπτυξη ψηφιοποιημένων ηλεκτρονικών προμηθειών στα νοσοκομεία. Αξιοποίηση των μεγάλων βάσεων δεδομένων Real World Evidence Data.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Με το άρθρο 19 του ν. 4931/2022 προβλέπονται η παροχή διασυνοριακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας και η δημιουργία Συνοπτικού Ιατρικού Ιστορικού (Patient Summary)
πολιτών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ακόμη, στο πλαίσιο της γενικότερης ψηφιοποίησης του δημοσίου προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η παροχή προσωποποιημένης συμβουλευτικής και εξατομικευμένων προγραμμάτων υγιούς διαβίωσης ανά ασθενή θα αποτελέσουν αντικείμενα υπό εξέταση με έμφαση στην υποβοήθηση από προγράμματα ψηφιακής θεραπευτικής (digital therapeutics). Οι στόχοι αυτής της στρατηγικής περιλαμβάνουν τους ακόλουθους:
Βελτίωση της ψηφιακής εμπειρίας του πολίτη στην Υγεία, μέσα από την ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας.

Διακυβέρνηση της Ψηφιακής Υγείας, μέσα από τη δημιουργία θεσμοθετημένου πλαισίου λειτουργίας των ψηφιακών υπηρεσιών υγείας.
Διακυβέρνηση των εθνικών προδιαγραφών ηλεκτρονικής υγείας, μέσα από το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας στην Υγεία και Πιστοποίηση Ιατρικών Εφαρμογών.
Αναβάθμιση υποδομών ηλεκτρονικής υγείας στα σημεία παροχής υπηρεσιών υγείας, μέσα από την αναβάθμιση της ψηφιακής ωριμότητας των μονάδων υγείας με σκοπό τη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.
Διασφάλιση της ιδιωτικότητας και της προστασίας των δεδομένων υγείας από κακόβουλη και άσκοπη χρήση.
Δικτύωση όλων των κοινωνικών εταίρων στην ηλεκτρονική υγεία με σκοπό τη συνεχή διαβούλευση.
Προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην ηλεκτρονική υγεία, μέσα από την εισαγωγή νέων καινοτόμων τεχνολογιών στο εθνικό σύστημα υγείας.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη, καθώς βασικοί στόχοι της ψηφιοποίησης είναι προς εφαρμογή.

Πηγές

elGreek