Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Αναβάθμιση υλικοτεχνικής υποδομής, εργαστηριακού και σχολικού εξοπλισμού σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες

ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αξιολόγηση

Στις σελίδες 637 έως 640 του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 προβλέπεται:
– η εγκατάσταση τουλάχιστον 36.000 διαδραστικών συστημάτων εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων λευκών πινάκων, φορητών υπολογιστών, διαδραστικών προβολέων και εσωτερικών καλωδίων) για αίθουσες δημοτικών και δευτεροβάθμιων σχολείων με ορίζοντα υλοποίηση το 2024.
– Η ολοκλήρωση ανανέωσης και πλήρης τεχνολογικός εκσυγχρονισμός της υποδομής εργαστηριακού εξοπλισμού για 376 εργαστήρια σε σχολεία ΕΕΚ: Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) και Τάξεις Μετα-Δευτεροβάθμιας Μαθητείας Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης.
– Ολοκλήρωση των ακόλουθων έργων με στόχο την αναβάθμιση του συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης: 1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη 5 θεματικών και 10 πειραματικών Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), όπου τα έργα θα περιλαμβάνουν την παροχή εξοπλισμού και υπηρεσιών, την οικοδόμηση παρεμβάσεων και την εκπαίδευση εκπαιδευτών. 2. Δημιουργία και / ή σταδιακός
μετασχηματισμός 25 Μοντέλων Επαγγελματικών Λυκείων (Μοντέλο ΕΠΑΛ), όπου θα τα έργα θα περιλαμβάνουν την παροχή εξοπλισμού και υπηρεσιών, τις παρεμβάσεις κτιρίων και την εκπαίδευση των εκπαιδευτών ΕΠΑΛ. 3. Ψηφιοποίηση του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης πλατφόρμας για ηλεκτρονικές εξετάσεις και πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης για την ΕΕΚ. 4. Ανάπτυξη και πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ 200 επαγγελματικών προφίλ σε τομείς όπως η ενέργεια, το περιβάλλον και η ψηφιακή οικονομία.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται πως βρίσκεται υπό εφαρμογή.

elGreek