Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την μείωση κόστους άντλησης μετοχικών κεφαλαίων από τις επιχειρήσεις. Θέσπιση φορολογικών κινήτρων για την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών και άρση των υφιστάμενων αντικινήτρων.

ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αξιολόγηση

Στο σχέδιο για Προτάσεις για τη Στρατηγική Ανάπτυξης της ελληνικής Κεφαλαιαγοράς η άτυπη Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων έχει προτείνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:
Παροχή κινήτρων προς μεγάλες ΑΕ, που δραστηριοποιούνται σε κλάδους στους οποίους η χώρα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα και έχουν κρίσιμη σημασία για την ανάπτυξη, για την άντληση κεφαλαίων μέσω της εισαγωγής των μετοχών τους στο Χ.Α..
Παροχή κινήτρων για την αύξηση της διασποράς των μετοχών εταιριών, τόσο κατά την αρχική εισαγωγή τους στο ΧΑ, όσο και σε ήδη εισηγμένων (Σημ.: διαφώνησε η ΕΝΕΙΣΕΤ) o Κατάργηση/μείωση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου. Απλοποίηση και αυτοματοποίηση της διαδικασίας δημόσιας προσφοράς και εισαγωγής, προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος και το κόστος προετοιμασίας των εταιρειών. Νομοθέτηση πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης και για τις μη εισηγμένες εταιρίες, καταλλήλως προσαρμοσμένου με βάση το μέγεθος, τη δραστηριότητα & τη λειτουργία τους και παροχή φορολογικών κινήτρων σε όσες μη εισηγμένες υιοθετούν το πλαίσιο αυτό. Αξιοποίηση της χρηματιστηριακής αγοράς για την ιδιωτικοποίηση εταιριών του Ελληνικού Δημοσίου.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται πως βρίσκεται υπό εφαρμογή.

elGreek