Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Ανάληψη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της χρηματοπιστωτικής επιμόρφωσης και την εξοικείωση νοικοκυριών με βασικές έννοιες και αρχές για την διαχείριση περιουσίας

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό έχουν πραγματοποιηθεί 2 θεματικά εργαστήρια υπό τη διοργάνωση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), με τη συνεργασία της Γενικής Διεύθυνσης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (DG Reform) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ).

Η εφαρμογή του έργου αναλύεται στα ακόλουθα στάδια:

Κατάρτιση της έκθεσης χαρτογράφησης.
Μέτρηση του επιπέδου χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού των νέων, ενηλίκων, μικρών / πολύ μικρών επιχειρήσεων.
Ανάλυση των δεδομένων και συγκριτική αξιολόγηση, βάσει διεθνούς εμπειρίας.
Ανάλυση των αποτελεσμάτων.
Καθορισμός του οράματος, της στρατηγικής κατεύθυνσης και των στόχων.
Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης, με σκοπό την επίτευξη των στόχων.
Διάδοση και προβολή της εθνικής στρατηγικής με δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

elGreek