Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Ανάδειξη επενδυτικών προτεραιοτήτων μέσω διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού για τις υποδομές σε εθνικό επίπεδο

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με τις επιδιώξεις του ν. 4903/2022 οι διατάξεις των άρθρων έως και 1 έως 14 αποσκοπούν αφενός, στην αξιοποίηση τεχνογνωσίας του ιδιωτικού τομέα ως προς «σύλληψη» καινοτόμων ιδεών που αψορούν υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής και,
αφετέρου, επιτάχυνση των διαδικασιών ωρίμανσης τέτοιων έργων, μέσω αξιοποίησης των πόρων και ευελιξίας του ιδιωτικού τομέα.

Με την ΚΥΑ Αριθμ. 313447 Σκοπός και χρονοδιάγραμμα Στρατηγικού Προγράμματος Σιδηροδρομικών Επενδύσεων προβλέπεται πως το σχετικό πρόγραμμα θα αποτυπώνει με σαφήνεια τις προτεραιότητες της χώρας για τη βελτίωση και ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου στη χώρα, ώστε να είναι εφικτός μεταξύ άλλων ο έγκαιρος και τεκμηριωμένος προγραμματισμός για τις ανάγκες συντήρησης του ενεργού δικτύου καθώς και την ανάπτυξή του. Το Στρατηγικό Πρόγραμμα Σιδηροδρομικών Επενδύσεων, θα διακρίνει τις επενδυτικές προτεραιότητες με βάση τις παρακάτω κατηγορίες:
1. Έργα συντήρησης και επιδιορθώσεων.
α. Έργα τακτικής συντήρησης,
β. Έργα βαριάς συντήρησης.
2. Έργα αναβάθμισης και ανάταξης.
3. Νέα σιδηροδρομικά έργα.
Με βάση την κατηγοριοποίηση αυτή θα περιλαμβάνει συγκεκριμένο κατάλογο έργων και τις ανάγκες χρηματοδότησης τους σε πολυετή βάση. Ως πηγές χρηματοδότησης των ανωτέρω έργων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μπορούν να είναι:
– Η Κρατική Επιχορήγηση.
– Τα Έσοδα από τέλη υποδομής.
– Το Εθνικό Σκέλος Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
– Τα Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής).
– Το Πρόγραμμα «Συνδέοντας την Ευρώπη»
(«Connecting Europe Facility»/«CEF»).
– Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery
and Resilience Plan).

Επίσης, με την έδοση της ΥΑ Καθορισμός διαδικασιών κατασκευής σιδηροδρομικών έργων, μηχανισμού παραλαβής έργων,κοστολόγησης κλπ (302457 ΦΕΚ Β 5126 2022) καθορίζονται οι κοινοί όροι και οι διαδικασίες οι οποίες ακολουθούνται για την ανάθεση έργων από την ΟΣΕ Α.Ε. στην ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. και για την εκτέλεσή τους, καθώς και η χάραξη του πλαισίου και των αρχών συνεργασίας μεταξύ των εταιρειών ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. κατά την υλοποίηση των ως άνω έργων.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη, καθώς ορισμένα μέτρα για συγκεκριμένους τομείς υποδομών βρίσκονται σε εξέλιξη μετά τις σχετικές κανονιστικές ρυθμίσεις.

Πηγές

elGreek