Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Έρευνα και καινοτομία για την ανάπτυξη κυκλικών λύσεων, κυρίως μελετώντας το δυναμικό των αποβλήτων των βιομηχανιών υψηλής συνεισφοράς στην ελληνική οικονομία (π.χ. βιομηχανία τροφίμων). Χρήση ευρωπαϊκών μηχανισμών (Green deal call, Horizon 2020, LIFE) συμπληρωματικά σε αυτή την προσπάθεια. Συνεργασία με ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς.

ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με τον Εθνικό Σχέδιο Δράσης του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων Σχεδιασμός και Ανάπτυξη στρατηγικής για την Ανάπτυξη και τον Μετασχηματισμό της Ελληνικής Βιομηχανίας σκοπός του πράσινου μετασχηματισμού είναι η εφαρμογή μοντέλων κυκλικής οικονομίας κυρίως μέσω της προώθησης της βιομηχανικής συμβίωσης με στόχο την επιχειρηματική αξιοποίηση της ανάγκης μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Για παράδειγμα, ως ειδική προτεραιότητα εντοπίζεται Εφαρμογή μοντέλων κυκλικής οικονομίας για την αποδοτική χρήση φυσικών πόρων κατά μήκος της αλυσίδας αξίας ή η προώθηση της εφαρμογής μοντέλων κυκλικής οικονομίας κυρίως μέσω της ανακύκλωσης συσκευών και της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται πως βρίσκεται υπό εφαρμογή.

elGreek